คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ มะไลไธสง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม เรืองรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรศักดิ์ ดวงอนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์พล โอดเบี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี จวงไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันณี ขันหมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผงค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำจันทร์ อินทะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสงัด สู้รักรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ