กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาริชาติ สมเพ็ชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทร์ฉาย ณรงค์ศักดิ์
ครู คศ.2