กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเสริม พรมบุตร
ครู คศ.3

นางสาวลำพึง ดวงบุญชู
ครู คศ.3

นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ครู คศ.1