กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเฉลิมชัย ศรีสุวัฒนพงศ์
ครู คศ.3