กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุพีชา ชัยชนะวงศ์
ครู คศ.3

นางกัลยาณี สุดประโคน
ครู คศ.1

นางสุรภี คำตา
พนักงานราชการ