กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลำพึง ดวงบุญชู
ครู คศ.3

นายวุฒิชัย พรามกิจ
ครู คศ.3

นายจิระศักดิ์ ดวงอนนท์
ครู คศ.2

นางสาววิไลลักษณ์ ไลไธสง
ครู คศ.1