ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.60)
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 10 14 24
อนุบาล 3 (ชื่อเดิม อนุบาล 2) 14 10 24
รวมอนุบาล 24 24 48
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 10 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 23 38
รวมประถมศึกษา 76 80 156
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 10 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 7 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 9 20
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 51 26 77
วม 151 130 281