พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

   

จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา(-๖ ปี)และการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น) ให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดย

  ๑. จัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงให้กับประชาชนในเขตบริการ

  ๒. จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งฝึกทักษะด้านการอ่านออก  เขียนได้ของนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงต่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น

  ๓. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  สภาพแวดล้อมของห้องเรียน  ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้

  ๔. จัดคุณภาพโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านผู้เรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารและการจัดการ  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติและคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้  รวมทั้งอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

  ๖. ประสานกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๗. จัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เป็นผู้มีกิริยามารยาทงดงามเหมาะสมกับวัย