วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

        ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเขว้าจะจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยเน้นการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้ นำความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยีไปใช้ในการดำรงชีวิต  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  รักในกีฬา  ศิลปะ   วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภาคภูมิใจในความเป็นไทย