การย้ายออก
การย้ายออก
ขั้นตอนการย้ายนักเรียนไปศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น
                       
                        1. ให้ผู้ปกครองที่ขอย้ายนักเรียนเขียนใบคำร้องขอย้าย
                             ขอสำเนาเอกสารจากผู้ปกครองดังนี้
                             1.1  รูปถ่ายนักเรียนที่ย้ายออกขนาด 1 ½ นิ้ว       จำนวน  4  รูป
                             1.2  ขอสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองที่ขอย้าย     จำนวน  1 ฉบับ
                             1.3  นัดรับเอกสาร ภายใน 3 วันนับจากวันแจ้งย้าย
                             1.4  ลงทะเบียนคุมนักเรียน– ย้ายออก
                   2. เอกสารที่ผู้ปกครองจะได้รับเพื่อพานักเรียนไปเรียนต่อสถานศึกษาอื่น มีดังนี้
                             2.1  หนังสือแจ้งย้ายจากทางโรงเรียน
                             2.2  ปพ. 1
                             2.3  ปพ. 6
                             2.4  ปพ. 8
                             2.5 บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน
                             2.6  ใบรับรอง
                   3. ผู้ปกครองต้องเซนรับเอกสารในทะเบียนคุมนักเรียน – ย้ายออก และ ทะเบียนคุม           
   หนังสือรับรอง