การรับนักเรียน
การรับนักเรียน
1. กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2560
          - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม  2560  รับสมัครนักเรียนใหม่
          - วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560 
มอบตัว
** รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 **
 
2. กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560
          - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม  2560  รับสมัครนักเรียนใหม่
          - วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560 
มอบตัว
** ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 **
         เอกสารที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
                
1. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (จากโรงเรียนเดิม)
                    2. ใบสูติบัตรนักเรียน  2  ฉบับ
                    3. ทะเบียนบ้านนักเรียน   2  ฉบับ
                    4. บัตรประชาชนพ่อ และแม่  คนละ  2  ฉบับ
          5. ทะเบียนบ้าน พ่อและแม่  คนละ  2  ฉบับ
 
3. กำหนดการรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าใหม่ ชั้น อนุบาล2, ป.2-ม3 ปีการศึกษา 2560
          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม  2560  เขียนใบสมัครและรับสมัคร
       
         เอกสารที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
                    1. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (จากโรงเรียนเดิม)
                    2. ทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ