ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,000,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,640,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..